Thursday, February 23, 2006قزلباشهاى شهرستان خدابنده- استان زنجان آزربايجان: على الهى٬ سر طالبى٬ سيره طالب٬ افشار

دین و مذهب اهالی شهرستان خدابنده

اکثریت قریب به اتفاق یعنی %99 مردم مسلمان و شیعه اثنی عشری می باشند.

و%1ازاهالی این شهرستان که در روستاهای آن زندگی می کنند منجمله عده ی قلیلی در روستای خوش و اکثریت روستاهای زرزر، دولجین و آغاجری میباشند که ارادت خاصی به حضرت علی(ع) دارند ((علی الهی ))وعده ی دیگر سرطالبی یا سیره ی طالب به زندگی مشغول هستند و در پاره ای از موارد دارای اعمال مذهبی مخصوص یه خودشان می باشند که کلآ به نامهای افشار در منطقه شناخته می شوند و مسلمانها در اصطلاح این طایفه مقدم نامیده می شوند.