Sunday, October 19, 2008

«جمع ائولري (جمعخانه‌ها) به عنوان محل عبادت در ترکيه پذيرفته شدند«جمع ائولري (جمعخانه‌ها) به عنوان محل عبادت در ترکيه پذيرفته شدند 25 مهر 1387 ساعت 13:54

به گزارش خیمه، جمع ائوي نام محل عبادت علویان در ترکیه است که تا چندي پيش، اين مراکز به عنوان يک مرکز دينی فاقد هرگونه حمايت از سوی نهادهای دولتی بوده است.

به تازگی‌ شهرداری‌های شهرهای مختلف ترکیه به تدريج به اين باور رسيده‌‌اند که جمع ائولري را نيز همچون مساجد از برخی ماليات‌های دولتی معاف و خدماتی برابر با مساجد به اين مکان‌ها اعطا کنند.

در اين راستا شهرداری شهرهای علوی‌نشين تونجالی، جمع ائولري را همچون مساجد از پرداخت آب‌بها معاف و برخی خدمات شهرداری را برای اين مراکز دائر کرده‌اند.

ميليونها تن علوی در ترکيه زندگی می‌کنند و محل عبادت آنان جمع ائوي نام دارد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home