Monday, November 14, 2005متهمان درگيري با نيروي انتظامي در قوشاچاي آذربايجان (مياندوآب) در زندان اوين تهران

سه شنبه دوازدهم مهر 1384

سه تن از متهمان پرونده درگيري بين نيروي انتظامي و چند تن از معتقدين به جامعه اهل حق در روستاي اوچ تپه شهرستان قوشاچاي آذربايجان (مياندوآب) در حال حاضر بدون دادگاه و بطور بلاتكليف در زندان اوين تهران به سر ميبرند

بنا به گزارش رسيده از شهرستان قوشاچاي نيروي انتظامي هرگز موفق به دستگيري اين متهمان نشد بلكه آنان بنا به دستور رهبر خود يعني آقانظام به طور داوطلبانه خود را به نيروي انتظامي معرفي كردند و از آذربايجان به تهران منتقل گرديدند

در حاليكه نزديك به يكسال از تاريخ درگيري خونين بين متهمان و نيروي انتظامي مي گذرد متهمان اين پرونده بدون دادگاه و بلاتكليف در زندان اوين به سر ميبرد و خانواده آنان هر سه ماه يكبار مي توانند با آنان ملاقات كنند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home