Sunday, January 09, 2005

تركان قزلباش (تاريخ، تشكيل، گسترش)معرفي كتاب تركان قزلباش (تاريخ، تشكيل، گسترش)

عنوان اصلي كتاب: Kızılbaş Türkler (Tarihi, Oluşumu ve Gelişimi)
نويسنده: نهاد چتين كايا (Nihat Çetinkaya)
ناشر: Toplumsal Dönüşüm yay.
محل و تاريخ انتشار: استانبول، 2003
تعداد صفحات: 544

خود نويسنده كتاب را چنين معرفي مىكند:

امروز در تركيه محافل كمي پيشرفته قزلباشان را با شيعيان افراطي، تركمنان علوي آناتولي، طرفداران دولت صفوي در آن روزگاران و دنباله فعلي آنان و بعضاً به غلط با ايرانيان يكي مىگيرند. محافل نيمه پيشرفته و برخي از گروههاي اهل تسنن در كنار اين تعاريف، نادينمداري، رافضىگري، الحاد، انحراف، «شمع كشان» (در مفهوم اشاعه روابط جنسي با محارم) را نيز بر قزلباشان مىافزايند. حال چرا اين تهمت و افترا بر تركمنان كه هميشه از ترك گرائي دفاع كرده اند، بسته شده است. مسلم است كه اين افترا و تهمت نمىتواند در محيط و فرهنگ ترك پاي به ميدان بگذارد. ارزشهاي ترك، تصور و پندار ترك و دنياي اعتقادي ترك نمىتواند به هيچ ملتي با چنين ديده اي بنگرد. اين تهمت شايد از سوي محافلي به ميان انداخته شده كه دنبال تكوين هويت جهان ميهني هستند. هرچند اين تهمت قرنهاست مطرح شده و هنوز هم ادامه دارد، هيچ دليل و سندي در دست نيست كه به تأييدش برخيزد.

اين تركمنان علوي به هويت ملي خود و به عرف و عادات ترك به شدت وابسته و علاقمند هستند و زندگي خود را به طرز و شكل تركي ادامه مىدهند. آنان حساسيت شديدي نسبت به ناموس خود دارند و حتي به ازدواج با آنهايي كه در خارج از محيطشان قرار دارند، رغبت نشان نمىدهند. در هيچ دوره اي از تاريخ مشاهده نشده است كه زن يا دختر علوي زينت بخش كاخ سلاطين و حكام باشد…

كتاب مورد توصيف از يك مقدمه و دوازده بخش تشكيل شده است. نويسنده در مقدمه كتاب اشاره كرده است كه در اين جلد تنها به ترسيم ابعاد تاريخي علويگري ـ بكتاشيگري پرداخته و اظهار اميدواري كرده است، كه در مجلد دوم ابعاد اعتقادي را مورد بررسي قرار خواهد داد.

بخش اول با عنوان نگاهي به دنياي عرب پيش از اسلام از چهار قسمت زير تشكيل يافته است: دوره جاهليت، 2) نخستين زمزمه هاي تفرقه در اسلام، 3) جدائي در جامعه اسلامي، 4) تركان در نخستين دوره اسلامي.

در بخش دوم با عنوان حوادث دوره امويان مطالب زير مورد اشاره قرار گرفته است: 1)اسلام و سياست دولت اموي، 2) زخم التيام ناپذير مسلمانان، 3) حادثه كربلا، 4) تصرف ايران و تركستان از سوي اعراب، 5) حوادث تركستان، 6) كشتار دسته جمعي تركان از سوي قتيبه، فرمانده اموي، 7) دوره اي متفاوت در عصر امويان، 8) دوره خليفه عمر بن عبدالعزيز، 9) آخرين سي سال امويان.

بخش سوم با عنوان دوره عباسيان از چهار قسمت زير تشكيل شده است: 1)دوره عباسيان، 2) دوره خليفه هارون الرشيد، 3) دوره خليفه مأمون، 4) نگرش عمومي به دوره عباسيان (تا قرن دهم) و تركان.

در بخش چهارم با عنوان دوره اسلام در تركان به مطالب زير اشاره شده است: 1) نخستين برخورد تركان با اسلام، 2) قراخانيان: تشرف دسته جمعي تركان به اسلام، 3)اصل و ريشه قراخانيان، 4) تشرف قراخانيان به اسلام، 5) دلايل مؤثر در تشرف قراخانيان به اسلام، 6) داستان صاتوك بغراخان، 7) دوره غزنويان.

بخش پنجم با عنوان دوره سلجوقيان از ده بخش زير تشكيل شده است: 1)دولت اغز يا بغو، 2) توطن سلجوقيان در ايران، 3) دوره سلجوقيان ايران، 4) ورود طغرل بيگ به بغداد و روابط او با خليفه، 5) ايمان و اعتقاد نزد سلجوقيان ايران، 6) دوره سلجوقيان آسياي صغير، 7) تأثير ايران در سلجوقيان آسياي صغير، 8) تأثير بيزانس در سلجوقيان آٍسياي صغير، 9) قيام باباالياس، 10) اسلام نزد سلجوقيان آسياي صغير.

در بخش ششم با عنوان دورنمايي از آسياي ميانه قرن سيزدهم از پنج مورد سخن به ميان آمده است: 1) دوره خوارزمشاهيان، 2) امپراتوري ترك ـ‌مغول (چنگيزخان)، 3) ايلخانيان و اسلام، 4) دوره غازان خان، 5) دوره الجايتو.

بخش هفتم با عنوان دوره عثماني ـ 1 از چهار قسمت تشكيل شده است: 1)درباره ريشه عثمانيان، 2) دوره ارطغرل و عثمان بيگ، 3) درباره اسم عثمان بيگ، 4) درباره تأسيس دولت عثماني.

در بخش هشتم با عنوان تيموريان از دو مطلب سخن رفته است: 1)دوره امير تيمور، 2) دوره بابرشاه.

بخش نهم با عنوان دوره عثماني ـ 2 از سه قسمت زير تشكيل يافته است: 1)دوره بايزيد دوم، 2) قيام شاه قولي، 3) قيام نورعلي خليفه.

در بخش دهم با عنوان دولت قزلباش به موارد زير اشاره شده است: 1)صفويان، 2) ادعاي انتساب صفويان به طايفه كردان، 3) ادعاي انتساب صفويان به فارس ها، 4) ادعاي سيادت صفويان، 5) انتساب خاندان صفوي به قوم ترك، 6) مذهب نخستين شيوخ صفوي، 7) دولت صفوي، 8) شيخ جنيد، 9) شيخ حيدر، 10) قزلباش و قزلباشي، 11) سر و سرپوش در فرهنگ ترك، 12) نفرين و سوگند بر سر و سرپوش، 13) تقدس سرپوش، 14) رنگ سرخ نزد تركان، 15) ذهنيت سرپوش نزد تركان، 16) سنت سرپوش سرخ، 17) ظهور شاه اسماعيل، 18) تاسيس دولت صفويان (قزلباشان).

بخش يازدهم با عنوان دوره عثماني ـ 3 شامل مطالب زير است: 1)شاهزاده سليم ـ فرماندار طرابوزان، 2) سلطنت ياووز سلطان سليم، 3) تمهيدات جنگ چالدران، 4) توجه ياووز در جنگ چالدران به اهداف استراتژيك، 5) جنگ سلطان سليم با دولت مصر، 6) دوره سلطان سليمان قانوني، 7) قيام جلاليان، 8) دوره بعد از سلطان سليمان قانوني، 9) قيام قره يازيجي.

در بخش دوازدهم با عنوان پايان حادثه تركان قزلباش از پنج مطلب زير سخن به ميان آمده است: 1)كشتار دسته جمعي تركمنان در آسياي صغير، 2) مبارزه دستيابي به سلطنت در دوره صفوي و تركان قزلباش، 3) اصلاحات ديني شاه اسماعيل دوم، 4) دوره سلطان محمد خدابنده، 5) دوره شاه عباس.

علاوه بر ده ها پاورقي، منابعي كه در پايان كتاب درج شده، نشان مىدهد كه نويسنده با دقتي فراوان به تدوين اثر پرداخته و همه جنبه هاي تاريخي مسأله را با مراجعه به اساسي ترين و موثق ترين مراجع مورد توجه قرار داده و بر اعتبار علمي كتاب خود افزوده است.

1 Comments:

Blogger eddie71miller said...

='Brand New News Fr0m The Timber Industry!!'=

========Latest Profile==========
Energy & Asset Technology, Inc. (EGTY)
Current Price $0.15
================================

Recognize this undiscovered gem which is poised to jump!!

Please read the following Announcement in its Entierty and
Consider the Possibilities�
Watch this One to Trad,e!

Because, EGTY has secured the global rights to market
genetically enhanced fast growing, hard-wood trees!

EGTY trading volume is beginning to surge with landslide Announcement.
The value of this Stoc,k appears poised for growth! This one will not
remain on the ground floor for long.

KEEP READING!!!!!!!!!!!!!!!

===============
"BREAKING NEWS"
===============

-Energy and Asset Technology, Inc. (EGTY) owns a global license to market
the genetically enhanced Global Cedar growth trees, with plans to
REVOLUTIONIZE the forest-timber industry.

These newly enhanced Globa| Cedar trees require only 9-12 years of growth before they can
be harvested for lumber, whereas worldwide growth time for lumber is 30-50 years.

Other than growing at an astonishing rate, the Global Cedar has a number of other benefits.
Its natural elements make it resistant to termites, and the lack of oils and sap found in the wood
make it resistant to forest fire, ensuring higher returns on investments.
T
he wood is very lightweight and strong, lighter than Poplar and over twice
as strong as Balsa, which makes it great for construction. It also has
the unique ability to regrow itself from the stump, minimizing the land and
time to replant and develop new root systems.

Based on current resources and agreements, EGTY projects revenues of $140 Million
with an approximate profit margin of 40% for each 9-year cycle. With anticipated
growth, EGTY is expected to challenge Deltic Timber Corp. during its initial 9-year cycle.

Deltic Timber Corp. currently trades at over $38.00 a share with about $153 Million in revenues.
As the reputation and demand for the Global Cedar tree continues to grow around the world
EGTY believes additional multi-million dollar agreements will be forthcoming. The Global Cedar nursery has produced
about 100,000 infant plants and is developing a production growth target of 250,000 infant plants per month.

Energy and Asset Technology is currently in negotiations with land and business owners in New Zealand,
Greece and Malaysia regarding the purchase of their popular and profitable fast growing infant tree plants.
Inquiries from the governments of Brazil and Ecuador are also being evaluated.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little
known Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens.
This s-t0ck will not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right
Now! And Please Watch This One Trade!!


GO EGTY!


All statements made are our express opinion only and should be treated as such.
We may own, take position and sell any securities mentioned at any time. Any statements that express or involve discussions with respect
to predictions, goals, expectations, beliefs, plans, projections, object'ives, assumptions or future events or perfo'rmance are
not
statements of historical fact and may be "forward,|ooking
statements." forward,|ooking statements are based on expectations, estimates
and projections at the time the statements are made that involve a number of risks and uncertainties which could cause actual results
or events to differ materially from those presently anticipated. This newsletter was paid $3,000 from third party (IR Marketing).
Forward,|ooking statements in this action may be identified through the use of words such as: "pr0jects", "f0resee", "expects". in compliance with Se'ction 17. {b), we disclose the holding of EGTY shares prior to the publication of this report. Be aware of an inherent conflict of interest resulting from such holdings due to our intent to profit from the liquidation of these shares. Shar,es may be sold at any time, even after positive statements have been made regarding the above company. Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in our statements and opinions. Readers of this publication are cautioned not
to place undue reliance on forward,|ooking statements, which are based on certain assumptions and expectations involving various risks and uncertainties that could cause results to
differ materially from those set forth in the forward- looking statements. This is not solicitation to buy or sell st-0cks, this text is
or informational purpose only and you should seek professional advice from registered financial advisor before you do anything related
with buying or selling st0ck-s, penny st'0cks are very high risk and you can lose your entire inves,tment.

4:38 PM  

Post a Comment

<< Home